นางสาวนัฐรนันท์ ศรีภิรมย์
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
คศ.บ (อาหารและโภชนาการ)
 
นางนาธญา สดชื่น
ผู้ช่วยแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
คศ.บ (อาหารและโภชนาการ)
 
นางมรรษณา จัดดี
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
คศ.บ (อาหารและโภชนาการ)
 
นางสาวกิติยา ศรีจันทร์
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 
 
นายวิสุทธิ์ วิเศษพานิช
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 
 
นางสาวสุวนันท์ จันทร์เป็ง
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 
 
นางสาวกฤษษณา ศรีคำ
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่า