054-217101
 
นางสาวนัฐรนันท์ ศรีภิรมย์
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
คศ.บ (อาหารและโภชนาการ)
 
นางนาธญา สดชื่น
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
คศ.บ (อาหารและโภชนาการ)
 
นางมรรษณา จัดดี
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
คศ.บ (อาหารและโภชนาการ)
 
นางสาวขนิษฐา อุทัศน์
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
คศ.บ (อาหารและโภชนาการ)
 
นางสาวกิติยา ศรีจันทร์
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
 
นางสาวสุวนันท์ จันทร์เป็ง
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
 
ว่าที่ ร้อยตรี วิมลรัตน์ ใจคำ
ครูประจำแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)