คุณครู และนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอเข้าพบเอกอัครราชทูตเนปาล เพื่อนำเสนอแบบ ตัดเย็บชุดประจำชาติสำหรับเดินแฟชั่นกิตติมศักดิ์ [อ่าน : 87 ครั้ง]    กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี [อ่าน : 47 ครั้ง]   
คุณครู และนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอเข้าพบเอกอัครราชทูตโปรตุเกส นำเสนอแบบ ตัดเย็บชุดประจำชาติสำหรับเดินแฟชั่นกิตติมศักดิ์ ในงาน [อ่าน : 124 ครั้ง]    รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 [อ่าน : 59 ครั้ง]
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [อ่าน : 99 ครั้ง] ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล และกิจกรรมโครงการ รักษ์แม่น้ำวัง [อ่าน : 102 ครั้ง]
  ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564    [อ่าน : 302 ครั้ง]
     ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564    [อ่าน : 169 ครั้ง]
     ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
  การแบ่งกลุ่มนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าเรียนในห้องเรียนภาคเรียน 1/2563    [อ่าน : 1,014 ครั้ง]
     การแบ่งกลุ่มนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าเรียนในห้องเรียนภาคเรียน 1/2563 ..... (อ่านต่อ)
  ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองของผู้เรียนอาชีวศึกษา กรอกแบบติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (สำหรับผู้ปกครอง)    [อ่าน : 1,148 ครั้ง]
     ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองของผู้เรียนอาชีวศึกษา กรอกแบบติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (สำหรับผู้ปกครอง) ..... (อ่านต่อ)
  การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2563    [อ่าน : 1,833 ครั้ง]
     การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2563 ..... (อ่านต่อ)
    ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 4)    [อ่าน : 72 ครั้ง]
     ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 4) ..... (อ่านต่อ)
    ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3)    [อ่าน : 66 ครั้ง]
     ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3) ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)    [อ่าน : 249 ครั้ง]
     ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) ..... (อ่านต่อ)
  แบบประเมิณตนเองสำหรับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19    [อ่าน : 502 ครั้ง]
     แบบประเมิณตนเองสำหรับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ..... (อ่านต่อ)
  ตารางเวลารับหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1/2563    [อ่าน : 756 ครั้ง]
     ตารางเวลารับหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1/2563 ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิาชาอาหารและโภชนาการ และเจ้าหน้าที่สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา    [อ่าน : 371 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิาชาอาหารและโภชนาการ และเจ้าหน้าที่สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาอาหารและโภชนาการ และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา    [อ่าน : 346 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาอาหารและโภชนาการ และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ..... (อ่านต่อ)
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน, เจ้าหน้าที่)    [อ่าน : 418 ครั้ง]
     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน, เจ้าหน้าที่) ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา    [อ่าน : 805 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ..... (อ่านต่อ)
  ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และ คนงาน    [อ่าน : 695 ครั้ง]
     ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และ คนงาน ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไปและบุคลากร    [อ่าน : 26 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไปและบุคลากร ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย +PoE Adaptor    [อ่าน : 137 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย +PoE Adaptor ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน1 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับสำนักงาน 3 เครื่อง    [อ่าน : 158 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน1 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับสำนักงาน 3 เครื่อง ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เครื่องพิพม์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์, สมาร์ททีวี 55 นิ้ว, พัดลมโคจร 18 นิ้ว    [อ่าน : 197 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เครื่องพิพม์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์, สมาร์ททีวี 55 นิ้ว, พัดลมโคจร 18 นิ้ว ..... (อ่านต่อ)
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ แท่นตัดกระดาษ    [อ่าน : 213 ครั้ง]
     การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ แท่นตัดกระดาษ ..... (อ่านต่อ)
ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ [อ่าน : 4,577 ครั้ง] ชมรม R-V-Star และพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 4,405 ครั้ง]
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรม "ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ" [อ่าน : 4,598 ครั้ง] แบ่งปันหนังสือ สู่เรือนจำ [อ่าน : 4,333 ครั้ง]
ว.อาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 [อ่าน : 4,476 ครั้ง] ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี [อ่าน : 4,364 ครั้ง]