ประกาศ รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมประมูลร้าน เพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
25 พฤศจิกายน, 2563
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564
28 ตุลาคม, 2563
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564
28 ตุลาคม, 2563
การแบ่งกลุ่มนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าเรียนในห้องเรียนภาคเรียน 1/2563
30 มิถุนายน, 2563
ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองของผู้เรียนอาชีวศึกษา กรอกแบบติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (สำหรับผู้ปกครอง)
16 มิถุนายน, 2563
การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2563
16 มิถุนายน, 2563

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน
27 พฤศจิกายน, 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิาชาอาหารและโภชนาการ และเจ้าหน้าที่สวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
30 มิถุนายน, 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาอาหารและโภชนาการ และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
25 มิถุนายน, 2563
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน, เจ้าหน้าที่)
17 มิถุนายน, 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
06 กุมภาพันธ์, 2563
ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และ คนงาน
03 กุมภาพันธ์, 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
27 พฤศจิกายน, 2563
การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร, ตู้เหล็ก 2 บานแบบมือจับปิดล็อค, ตู้เหล็กสแตนเลสเก็บอุปกรณ์
27 พฤศจิกายน, 2563
การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้
25 พฤศจิกายน, 2563
การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ตัว
05 พฤศจิกายน, 2563
การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง
05 พฤศจิกายน, 2563
การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ตัว
05 พฤศจิกายน, 2563

ผู้อำนวยการ

นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์

นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

คณะผู้บริหาร