054-217101, 054-228024

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.และ ปวส. รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566
23 มีนาคม, 2566
การรับสมัครนักเรียนนักศึกษารอบการรับตรง (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566
17 มีนาคม, 2566
เปิดรายวิชาเรียนซ้ำ ซ่อมเสริม ปรับเกรด ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
13 มีนาคม, 2566
กำหนดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565
02 มีนาคม, 2566
กำหนดปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2566
01 มีนาคม, 2566
เปิดรายวิชาเรียนซ้ำ ซ่อมเสริม ปรับเกรด ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565
17 กุมภาพันธ์, 2566

การรับสมัครนักเรียนนักศึกษารอบการรับตรง (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566
17 มีนาคม, 2566
เปิดรายวิชาเรียนปรับพื้นฐาน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565
03 มีนาคม, 2566
กำหนดปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2566
02 มีนาคม, 2566
กำหนดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565
02 มีนาคม, 2566
การรับสมัครนักเรียนนักศึกษารอบการรับปกติ (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566
01 กุมภาพันธ์, 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบโควตา
03 มกราคม, 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนพิเศษ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
18 ตุลาคม, 2565
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
12 ตุลาคม, 2565
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน) จำนวน 1 อัตรา
08 ตุลาคม, 2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและงานความร่วมมือ
30 กันยายน, 2565
ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและความร่วมมือ
27 กันยายน, 2565
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและงานความร่วมมือ จำนวน 1 อัตรา
20 กันยายน, 2565

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนครัวเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤศจิกายน, 2565
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
15 พฤศจิกายน, 2565
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
09 พฤศจิกายน, 2565
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนครัวเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ตุลาคม, 2565
การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 1 ชุด
04 พฤศจิกายน, 2564
การประชาพิจารณ์คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ ชุดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน 1 ชุด
02 สิงหาคม, 2564