054-217101, 054-228024

URL สำหรับสนามสอบใช้สอบระบบ Digital Testing
01 กุมภาพันธ์, 2566
การรับสมัครนักเรียนนักศึกษารอบการรับปกติ (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566
01 กุมภาพันธ์, 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบโควตา)
27 ธันวาคม, 2565
ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
23 ธันวาคม, 2565
รายงานผลการแข่งขันตามรายการ การแข่งขันระดับ ภาคเหนือ
09 ธันวาคม, 2565
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา (ครูแนะแนว) ประจำปีการศึกษา 2566 (บุคคลทั่วไปสามารถสมัครได้)
02 ธันวาคม, 2565

การรับสมัครนักเรียนนักศึกษารอบการรับปกติ (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566
01 กุมภาพันธ์, 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบโควตา
03 มกราคม, 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบโควตา)
27 ธันวาคม, 2565
ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
23 ธันวาคม, 2565
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
09 พฤศจิกายน, 2565
แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
29 กันยายน, 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนพิเศษ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
18 ตุลาคม, 2565
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
12 ตุลาคม, 2565
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน) จำนวน 1 อัตรา
08 ตุลาคม, 2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและงานความร่วมมือ
30 กันยายน, 2565
ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและความร่วมมือ
27 กันยายน, 2565
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและงานความร่วมมือ จำนวน 1 อัตรา
20 กันยายน, 2565

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนครัวเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤศจิกายน, 2565
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
15 พฤศจิกายน, 2565
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
09 พฤศจิกายน, 2565
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนครัวเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ตุลาคม, 2565
การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 1 ชุด
04 พฤศจิกายน, 2564
การประชาพิจารณ์คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ ชุดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน 1 ชุด
02 สิงหาคม, 2564

ผู้อำนวยการ

นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

คณะผู้บริหาร