054-217101

ชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
16 ตุลาคม, 2566
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2567
04 ตุลาคม, 2566
กำหนดปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
20 กันยายน, 2566
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการสร้างแรงบันดาลใจการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
19 สิงหาคม, 2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
15 สิงหาคม, 2566
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชา วิจิตรศิลป์
24 กรกฎาคม, 2566

การปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ
19 กรกฎาคม, 2566
การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพยากร
03 กรกฎาคม, 2566
กําหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจําปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ปวช.2,3 และระดับชั้น ปวส.2
18 พฤษภาคม, 2566
กำหนดการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวช.1 และปวส.1
16 พฤษภาคม, 2566
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติ
12 พฤษภาคม, 2566
ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบรับตรง (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566
10 พฤษภาคม, 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ล่ามภาษามือ 1 อัตรา
31 ตุลาคม, 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ล่ามภาษามือ 1 อัตรา
27 ตุลาคม, 2566
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ล่ามภาษามือ 1 อัตรา
11 ตุลาคม, 2566
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว คนงาน 1 อัตรา
29 สิงหาคม, 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
22 สิงหาคม, 2566
ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ล่ามภาษามือ
21 สิงหาคม, 2566

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนครัวเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤศจิกายน, 2565
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
15 พฤศจิกายน, 2565
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
09 พฤศจิกายน, 2565
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนครัวเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ตุลาคม, 2565
การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 1 ชุด
04 พฤศจิกายน, 2564
การประชาพิจารณ์คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ ชุดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน 1 ชุด
02 สิงหาคม, 2564