ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 (รอบโควตารับตรง) 1/2564
22 มีนาคม, 2564
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564
19 มีนาคม, 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก รอบโควตารับตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564
17 มีนาคม, 2564
ประกาศเรื่อง เปิดรายวิชาเรียนซ้ำ ซ่อมเสริม ปรับเกรด ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563
15 มีนาคม, 2564
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปรัญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
19 กุมภาพันธ์, 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2564
17 กุมภาพันธ์, 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมเอนกประสงค์ขนาดประมาณ 28x32x20.50ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
02 เมษายน, 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์
30 มีนาคม, 2564
การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง
27 มกราคม, 2564
การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ LED TV ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
20 มกราคม, 2564
การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ พัดลมโคตร 8 ตัว และ กล้องวงจรปิด 1 ชุด
17 ธันวาคม, 2563
การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์ขาวดำ 1 เครื่อง และ พัดลมเพดาน 2 เครื่อง
15 ธันวาคม, 2563

ผู้อำนวยการ

นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

คณะผู้บริหาร