นางสาวจามจุรี จินะการ
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
 
นางสาวฉวีวรรณ เสนอาสา
ผู้ช่วยแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
คศ.บ. (คหกรรมศาตร์)
 
นางสาวฉัทนา หอมขจร
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
กศ.ม (อุสาหกรรมศึกษา)
 
นายกนกกร อินต๊ะรัตน์
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
 
นางสาวอารีย์ ชั่งชัย
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 
 
นายอาทินันท์ ชัยยงยศ
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี