054-217101

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในสำนักงานรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบริหารทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีคุณวุฒิชั้น 2,3 และ 4 โดยมีหน้าที่ดำเนินการประเมินผลและรับรองคุณวุฒิให้กับผู้มีคุณสมบัติ และความประสงค์ขอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ