054-217101
ข้อ
ข้อมูล
ที่อยู่ข้อมูล (URL)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน (o1- o6)
O1 แผนผังโครงสร้างการแบ่งงานตามหน้าที่ โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย
O2 ข้อมูลผู้บริหาร รายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา
O3 อำนาจหน้าที่

ข้อมูลอำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อมูล O4

O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษา (พรบ.)

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562

- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ 2551

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

- กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

- หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา (ปรับปรุง 30 ส.ค. 2561)

- แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (22 มกราคม 2563)

- แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557

- ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรม และการออกใบรับรองการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558

ระดับปริญญาตรี

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561

- มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ

การประชาสัมพันธ์ (o7)

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (o8- o9)

O8

ช่องทางการสอบถามข้อมูล

ข้อมูล O8

O9

เครือข่ายสังคมออนไลน์

Facebook Page ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

Facebook Page งานสื่อการเรียนการสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน (o10- o12)

O10

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

แผนการรับนักเรียน นักศึกษา

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อมูล 11

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี

การปฏิบัติงาน (o13)

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

- งานประชาสัมพันธ์

- งานบริหารทั่วไป

- งานอาคารสถานที่

- งานบัญชี

- งานควบคุมภายใน

- งานการเงิน

- งานพัสดุ

- งานทะเบียน

- งานบุคลากร

ฝ่ายวิชาการ

- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

- งานวิทยบริการและห้องสมุด

- งานสื่อการเรียนการสอน

- งานวัดผลและประเมินผล

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

- งานครูที่ปรึกษา

- งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

- งานปกครอง

- งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

- งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

- งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

- งานประกันคุณภาพมารตฐานการศึกษา

- งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ

- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

- งานวางแผนและงบประมาณ

- งานความร่วมมือ

- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

การให้บริการ (o14- o17)

หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของสถานศึกษา

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูล 14

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูล 15

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อมูล 16

O17

E-Service

ระบบเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน

ระบบลงทะเบียนการฝึกงาน

ระบบคลังข้อมูลผลงาน

ระบบห้องสมุดออนไลน์

ระบบ QR Code แจ้งกลุ่มชั้นเรียน

ระบบจัดการตารางเรียน-สอน

ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษา (RSMS2007)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (o18- o20)

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อมูลงบประมาณ

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อมูล 19

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อมูล 20

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (o21- o24)

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาวัสดุ ช่วงเวลา กันยายน - ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อมูล 23

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อมูล 24

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o25- o28)

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อมูล 25

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อมูล 26

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูล 27

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อมูล 28

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o29- o31)

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูล 29

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูล 30

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อมูล 31

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (o32- o33)

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อมูล 32

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อมูล 33

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (o34- o35)

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อมูล 34

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข้อมูล 35

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (o36- o37)

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อมูล 36

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อมูล 37

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (o38)

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อมูล 38

แผนป้องกันการทุจริต (o39- o41)

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อมูล 39

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อมูล 40

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อมูล 41

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา (o42- o43)

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อมูล 42

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อมูล 43

sex shop çekmeköy escort esenler escort bahçeşehir escort istanbul escort istanbul escort ümraniye escort izmir escort şişli escort şişli escort maltepe escort ümraniye escort maltepe escort taksim escort taksim escort istanbul escort şişli escort şişli escort maslak escort istanbul escort tbilisi escort beşiktaş escort şişli escort ümraniye escort mecidiyeköy escort escort bayan şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort bebek escort kadıköy escort vip escort mersin escort istanbul escorts ataköy escort avcılar escort beylikdüzü escort okmeydanı escort şişli escort tuzla escort sex shop sex shop sex shop sex shop çapa escort topkapı escort merter escort aksaray escort halkalı escort istanbul massage www.escortfly.com güneşli escort kağıthane escort bağcılar escort bakırköy escort fatih escort esenyurt escort cihangir escort zeytinburnu escort avrupa yakası escort anadolu yakası escort üsküdar escort göztepe escort şile escort adalar escort beykoz escort sancaktepe escort gebze escort başakşehir escort gaziosmanpaşa escort kuşadası escort bodrum escort marmaris escort çeşme escort antalya escort
bodrum escort