นายสุธีร์ ฟูเต็มวงค์
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
 
นายนรินทร์ มุกดาเนตร
ผู้ช่วยแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
วท.ม. (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ)