054-217101
 
นายสุธีร์ ฟูเต็มวงค์
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 
นายนรินทร์ มุกดาเนตร
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
วท.ม. (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ)
 
นายคมสัน หมื่นจันทร์ต๊ะ
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
 
นายชโลธร โก้สกุล
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)