นายณัฐพงษ์ สมบัติใหม่
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
วท.บ. (แอนนิเมชัน)
 
นางสาวนัฐนรี วงศ์ธิมา
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ศศ.ม. (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)
 
นายโสภณ คณาดี
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศศ.บ. (คอมพิวเตอร์กราฟิก)