054-217101, 054-228024
 
นายณัฐพงษ์ สมบัติใหม่
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
วท.บ. (แอนนิเมชัน)
 
นายโสภณ คณาดี
ผู้ช่วยแผนกวิชา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ศศ.บ. (คอมพิวเตอร์กราฟิก)
 
นางสาวนัฐนรี วงศ์ธิมา
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ศศ.ม. (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)
 
นางสาวรัตนากร อนันทะวัน
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ทล.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)