054-217101
 
นายณัฐพงษ์ สมบัติใหม่
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
วท.บ. (แอนนิเมชัน)
 
 
นางสาวนัฐนรี วงศ์ธิมา
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ศศ.ม. (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)
 
นางสาวรัตนากร อนันทะวัน
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ทล.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)