054-217101
 
นางสาวจารุวรรณ กัณหะสุต
หัวหน้าแผนกวิชาออกแบบ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ค.อ.บ. (ศิลปะอุตสาหกรรม)
 
นายนพดล บุญยัง
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญาตรี
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
 
นางอำพร สาระมนต์
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วุฒิการศึกษา ปริญาตรี
วท.บ (เทคโนโลยีเซรามิกส์)