นางอำพร สาระมนต์
หัวหน้าแผนกวิชาออกแบบ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
วท.บ (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
 
นายนพดล บุญยัง
ผู้ช่วยแผนกวิชา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญาตรี
วท.บ (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
 
นางสาวจารุวรรณ กัณหะสุต
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญาตรี
 
 
นางสาวกรรณิกา สุนิกุล
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญาตรี