054-217101, 054-228024
 
นางอำพร สาระมนต์
หัวหน้าแผนกวิชาออกแบบ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
วท.บ (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
 
นายนพดล บุญยัง
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญาตรี
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
 
นางสาวจารุวรรณ กัณหะสุต
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญาตรี
ค.อ.บ. (ศิลปะอุตสาหกรรม)
 
นางสาวกรรณิกา สุนิกุล
ครูประจำแผนก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ปริญาตรี
ศป.บ. (ออกแบบอุตสาหกรรม)