การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ตัว

ประเภท : ประกาศประกวดราคา

ประกาศ 05 พฤศจิกายน 2563 11:43:37