ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 (รอบโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ) 1/2564

ประเภท : ข่าวประกาศ

ประกาศ 25 มกราคม 2564 08:26:35

ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
รอบโควตาเรียนดีและโควตาความสามารถพิเศษ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

- รายละเอียดการชำระเงินระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มการลงทะเบียนชำระเงิน

สำหรับนักศึกษา ปวช. 1 ดาวน์โหลด

สำหรับนักศึกษา ปวส. 1 ดาวน์โหลด

****** รหัสลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาดูได้จากประกาศ
>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564