ประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 11 กุมภาพันธ์ 2564 16:49:42

11 ก.พ. 64 นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วยครูทวิทย์ บัวทอง ครูประจำสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน โดยมีนโยบายพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน โดยการพัฒนานักเรียนควบคู่กันทั้งมิติวิชาการและมิติวิชาชีพผ่านกระบวนการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ เพื่อให้เกิดการเสริมทักษะอาชีพและการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียนได้อย่างหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับความสนใจความถนัดด้านอาชีพของนักเรียน ความพร้อมของสถานศึกษา และบริบทแนวโน้มตลาดแรงงานในพื้นที่ การประชุมจัดขึ้น ณ หอประชุมพัฒนวิท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร