อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 17 กุมภาพันธ์ 2564 09:58:13

16 ก.พ. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ภายใต้นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่จะต้องเป็นผู้สัมผัสอาหาร ได้รับเอกสารรับรองการผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2562 และสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีความสนใจอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร การอบรมจัดขึ้น ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง