นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2564 16:41:58

23 ก.พ. 64 คณะครูสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก นำนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยดำเนินการจัดอบรมตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ภายใต้นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่จะต้องเป็นผู้สัมผัสอาหาร เพื่อให้ผู้เรียนสายอาชีพที่จะฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบอาหารในฐานะผู้สัมผัสอาหาร ได้รับเอกสารรับรองการผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมสังเกตการณ์การอบรม ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง