ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 (รอบโควตารับตรง) 1/2564

ประเภท : ข่าวประกาศ

ประกาศ 22 มีนาคม 2564 10:27:21

ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

รอบโควตารับตรง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


แบบฟอร์มการลงทะเบียนชำระเงิน

สำหรับนักศึกษา ปวช. 1 ดาวน์โหลด

สำหรับนักศึกษา ปวส. 1 ดาวน์โหลด

****** รหัสลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาดูได้จากประกาศ

>> ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564