โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 05 กรกฏาคม 2564 16:53:58

นายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สนมฉ่ำ รองผู้อำนวยการ เยี่ยมชมการดำเนินโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ศูนย์เทศบาลตำบลลำปางหลวง) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกับเทศบาลตำบลลำปางหลวง เป็นการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ส่งเสริมให้มีจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญและยามมีภัยพิบัติต่าง ๆ และสร้างคุณภาพความเชื่อมั่นในการให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It - จิตอาสา) จัดกิจกรรมให้บริการสนองความต้องการของชุมชน จำนวน 6 ครั้ง(เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) ภายใต้ภารกิจ 3 ด้าน คือ 1.ด้านบริการซ่อม (Repair) ประกอบ บำรุงรักษา ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ประยุกต์เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ 2.ด้านการสร้าง (Build) บริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้แก่ประชาชน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือครูร่วมกับนักเรียน นักศึกษา 3.ด้านการพัฒนา (Top Up) นำเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ เมื่อวันที่ 3-4 ก.ค. 64 ณ ศาลากลางหลังวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง