อบรมทบทวนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการฝึกอาชีพอาชีวะไทย

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 09 กรกฏาคม 2564 08:56:54

6 ก.ค. 64 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดอบรมทบทวนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการฝึกอาชีพอาชีวะไทย เพื่อสร้างความเข้าใจและทบทวนการจัดทำแผนการเรียนรู้ได้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำการเรียนการสอนให้แก่คณะครู โดยมีคุณครู ดร.ทวิทย์ บัวทอง, คุณครูอรฉัตร ปันเงิน และคณะ เป็นวิทยากร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง