นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมประกวดออกแบบชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัยและลายผ้าไทยร่วมสมัย โดยออกแบบร่าง sketch ผลงานได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 30 ผ

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 15 กันยายน 2564 10:17:25

11 ก.ย. 64 นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เข้าร่วมประกวดออกแบบชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัยและลายผ้าไทยร่วมสมัย ในโครงการ The 3nd Next Big Silk Designer Contest 2021 งานประกวดออกแบบร่างชุดผ้าไหมและลายผ้าไหมศิลปาชีพฯ ร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “The Beauty of Modern Thai Silk” จัดโดยกรมหม่อนไหม ซึ่งนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้ส่งผลงานประเภทออกแบบชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัย ระดับสถาบันอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา จำนวน 2 ผลงาน คือ ชุดเสือโคร่ง และชุดกกกังวาน ออกแบบร่าง sketch โดย น.ส.พัชรพร เลาหาง, น.ส.ณัฏฐนิช แซ่กือ, น.ส.วาสินี แซ่ท้าว และน.ส.กุลสตรี แซ่ว่าง มีครูอรฉัตร ปันเงิน หัวหน้าสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ และครูปรินทร เขียวอ่อน เป็นผู้ควบคุม ผลการประกวด ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 30 ผลงาน จาก 200 ผลงาน ซึ่งผลงานที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับผ้าไหมจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นำไปตัดเย็บตามแบบร่าง sketch เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ชิงเงินรางวัลจำนวน 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีต่อไป