054-217101, 054-228024

การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 1 ชุด

ประเภท : ประกาศประกวดราคา

ประกาศ 04 พฤศจิกายน 2564 10:56:46