ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 (รอบทั่วไป) 1/2565

ประเภท : ข่าวประกาศ

ประกาศ 30 มีนาคม 2565 14:08:03

ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

(รอบทั่วไป)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


แบบฟอร์มการลงทะเบียนชำระเงิน

สำหรับนักศึกษา ปวช. 1 ดาวน์โหลด

สำหรับนักศึกษา ปวส. 1 ดาวน์โหลด

****** รหัสลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาดูได้จากประกาศ

>> ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2565