โครงการ “การอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ” สำหรับอาจารย์ผู้สอนเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 06 พฤษภาคม 2565 10:48:18

3 พฤษภาคม 2565 ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานการจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของอาจารย์ผู้สอนเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 “การอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ” เพื่อให้มีผลงานทางวิชาการ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาถ่ายทอดเป็นบทความทางวิชาการ มีอาจารย์อัญชนา เหมวงศ์กุล ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้ารับการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง