พิธีปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 09 พฤษภาคม 2565 13:34:57

7 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดยมี ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับ ชี้แจงนโยบายของสถานศึกษา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ประธานชมรมผู้ปกครอง ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมชี้แจงนโยบายการบริหารงานในฝ่ายต่าง ๆ และมีครูหัวหน้างานที่เกี่ยวช้องกับนักเรียน นักศึกษาร่วมพบปะชี้แจงให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงการปฏิบัติตัว กฎระเบียบ หลักสูตร การวัดผล การประเมินผล การร่วมกิจกรรม และในส่วนอื่น ๆ เพื่อรับทราบนำไปปฏิบัติต่อไป เมื่อเสร็จสิ้นพิธีปฐมนิเทศแล้ว ได้มีการพบปะระหว่างผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ร่วมดูแลนักเรียน นักศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันจนสำเร็จการศึกษา