แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ 29 กันยายน 2565 12:30:23

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช. 1 - 3  กำหนดชำระเงิน ระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ระดับ ปวส. 1 - 2  กำหนดชำระเงิน ระหว่างวันที่ 8 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565

- รายละเอียดการชำระเงิน ดาวน์โหลดรายละเอียด
- การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร คลิกที่นี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบฟอร์มการลงทะเบียนชำระเงิน

- สำหรับนักศึกษา ปวช. 1   ดาวน์โหลด

- สำหรับนักศึกษา ปวช. 2   ดาวน์โหลด

- สำหรับนักศึกษา ปวช. 3   ดาวน์โหลด

- สำหรับนักศึกษา ปวส. 1   ดาวน์โหลด

- สำหรับนักศึกษา ปวส. 2   ดาวน์โหลด