054-217101

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนครัวเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : ประกาศประกวดราคา

ประกาศ 21 ตุลาคม 2565 08:53:29