054-217101

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประเภท : ประกาศประกวดราคา

ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2565 08:34:22