054-217101

ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประเภท : ข่าวประกาศ

ประกาศ 23 ธันวาคม 2565 14:04:33

ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ผลการคัดเลือกนักเรียน รอบโควตา ปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ผลการคัดเลือกนักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)