054-217101, 054-228024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบโควตา)

ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ 27 ธันวาคม 2565 16:14:57