054-217101, 054-228024

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานและงานเชิดชูเกียรติสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 20 มกราคม 2566 15:48:27

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานและงานเชิดชูเกียรติสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานอัญเชิญรางวัลสู่แท่นประดิษฐาน อัญเชิญพระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ดำรัสให้แก่สถานศึกษา ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางได้รับรางวัลพระราชทาน เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียน รวมถึงโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาดี เป็นสิ่งที่แสดงถึงความสำเร็จของสถานศึกษา ความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ส่งผลให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้ นับเป็นรางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศสูงสุดของสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกันนี้ คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษากว่า 2,000 คน ได้ร่วมการแสดง ชุด “85 ปี ผันผ่าน สืบสานวิถี อาชีวะสร้างคนดี LVC PERFECT” เพื่อแสดงถึงความภาคภูมิใจในรางวัลดังกล่าว โอกาสนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดลำปางทั้งอดีต ปัจจุบัน และสื่อมวลชน ร่วมแสดงความยินดีกับสถานศึกษาในครั้งนี้ด้วย