054-217101, 054-228024

คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นผู้แทนตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2565

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 24 มกราคม 2566 17:40:48

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นำโดย ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง, นางสาวทรายทอง สมเป้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นางดวงทอง รูปดี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้รับมอบหมายจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ให้เป็นผู้แทนตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 จัดโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตรวจเยี่ยม 3 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง, วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง และ วิทยาลัยการอาชีพเถิน เพื่อกำกับ ติดตามให้การจัดสอบในระดับสนามสอบเป็นไปตามมาตรฐานที่ สทศ. กำหนด และในโอกาสนี้ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ที่ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางด้วย