054-217101, 054-228024

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพล่ามภาษามือไทย 2 ของนักศึกษาสาขาวิชา หูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 08 มีนาคม 2566 17:12:26

วันที่ 8 มีนาคม 2566 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพล่ามภาษามือ โดย ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ได้มอบหมายให้ นางดวงทอง รูปดี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ นางสาวทรายทอง สมเป้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมการสัมมนาฯ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิชาล่ามภาษามือไทย 2 ซึ่งได้ฝึกวิชาชีพล่ามภาษามือไทยให้กับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่เรียนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เพื่อสะท้อนคิดและพัฒนาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในครั้งต่อไป โดยมีสถาบันม่านฟ้าเพื่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวกเป็นผู้ประสานงาน ณ บ้านพุทธทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง