054-217101, 054-228024

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 10 มีนาคม 2566 17:01:53

วันที่ 10 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 326 คน และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 440 คน รวมผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 766 คน โดยมี ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธาน กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ว่า “ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตร มีความพร้อมทั้งด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ สามารถประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ขอให้นักศึกษาเป็นผู้สามารถครองตน ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป” มีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และ มีผู้ปกครอง ญาติ มิตรของผู้สำเร็จการศึกษามาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้อย่างอบอุ่นคับคั่ง