054-217101

กําหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจําปีการศึกษา 2566

ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ 25 เมษายน 2566 17:01:45

กําหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจําปีการศึกษา 2566

( วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง )


เอกสารกำหนดการ

- สำหรับนักเรียน ระดับ ปวช. 1   ดาวน์โหลด

- สำหรับนักศึกษา ระดับ ปวส. 1   ดาวน์โหลด