054-217101

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบรับตรง (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566

ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ 10 พฤษภาคม 2566 10:49:40

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช. และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบรับตรง (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566

  
ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.และปวส.

- สำหรับนักศึกษา ปวช.   ดาวน์โหลด

- สำหรับนักศึกษา ปวส.   ดาวน์โหลด