054-217101

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดลำปาง

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 22 พฤษภาคม 2566 09:39:42

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าร่วมการประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อน จังหวัดลำปาง (เครือข่ายภาคการศึกษา เด็ก และเยาวชน) ปีงบประมาณ 2566 โดย ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ นายบุญมี อรุณชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมมี ดร.ทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เป็นประธาน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาทั้งส่วนราชการ เอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัด มุ่งสู่ “เมืองลำปาง สุขแต๊ๆ หนา” และกำหนดคุณธรรมเป้าหมายรวมของจังหวัดเพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนร่วมกันให้จังหวัดลำปางเป็น จังหวัดคุณธรรม การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง