054-217101

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 22 พฤษภาคม 2566 15:33:09

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1, ปวส.1 มี นายบุญมี อรุณชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพด้านจิตใจและพฤติกรรมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมมีการบรรยายพระพุทธศาสนาโดย พระมหาศิรินันท์ ญาณโสภโณ พระวิทยากรจากวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง