054-217101

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการแผนกสีขาว ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี การศึกษา 2565

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 22 พฤษภาคม 2566 18:15:51

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ดำเนินโครงการแผนกสีขาว ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยมีดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นผู้มอบเกียรติบัตร่ให้แก่คณะครูประจำแผนกวิชาที่ได้รับการประเมินแผนกสีขาว ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษาแกนนำ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ให้คำปรึกษาช่วยเหลือ เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการ พร้อมกับให้ความดูแลเอาใจใส่นักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด