054-217101

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมโครงการประชุมสัมมนา “ความสำเร็จการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2566”

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 18 กันยายน 2566 12:12:47

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “ความสำเร็จการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2566” เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทุกมิติโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการยกระดับคุณภาพและสมรรถนะของผู้เรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา และกำลังคนในสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี