054-217101

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตาภายใน ประจำปีการศึกษา 2567

ประเภท : ข่าวประกาศ

ประกาศ 13 ธันวาคม 2566 18:37:38

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รอบโควตาภายใน ประจำปีการศึกษา 2567