054-217101

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด ปี 2566 จาก กยศ.

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 29 มีนาคม 2567 16:41:59

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ ปี 2566 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งวิทยาลัยฯ มีแนวทางการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พร้อมกับส่งเสริมด้านวิชาการให้แก่นักเรียน นักศึกษาเสมอมา ส่งผลให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้