054-217101

สอศ. โดยศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง (วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง) จัดเวทีติดตามฯ

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 01 เมษายน 2567 09:30:01

ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา (ศพอ.) ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง (วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานไตรมาส ที่ 3-4 รวมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษโดยท่าน ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ในหัวข้อ การยกระดับการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา, ท่านปัทมา วีระวานิช นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ในหัวข้อ “การจัดทำรายงานการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา Transition to Work” และ ท่านดร.รังสันต์ เทพมนตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ในหัวข้อ “เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว สำหรับผู้เรียนพิการอาชีวศึกษา” พร้อมทั้งกิจกรรมเวิร์กชอป ภายในงานมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 80 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2567 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา