054-217101

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้หลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2567

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 10 เมษายน 2567 14:31:23

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้างานทวิภาคี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้หลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2567 อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 12 ประเภทวิชา 30 กลุ่มอาชีพ 60 สาขาวิชา และ อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน  12 ประเภทวิชา 42 กลุ่มอาชีพ 94 สาขาวิชา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป จัดประชุมโดยสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สอศ. ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เพื่อสร้างความเข้าใจให้สถานศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษาของประเทศ