Breaking News |  นักศึกษาเข้ารับประทานโล่รางวัล ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ       มทบ. 32 รณรงค์แจกหน้ากากอนามัย แก้ปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่า       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562       มอบเกียรติบัตรนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน       นายกองค์การนักวิชาชีพฯ เข้ารับประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ       รางวัลสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ       ทุนการศึกษา Institute of Technical Education : ITE ประเทศสิงคโปร์       การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28       การทดสอบประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2       ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ งานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 24  
เข้าชมเดือนนี้ : 922  
เข้าชมปีนี้ : 2,364  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 70,510  
  ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา      วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 
ที่ตั้ง                     272 ถนนพหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000 
โทรศัพท์ 054-217101 , 054-228024 
โทรสาร 054-223058
ห่างจากศาลากลางจังหวัดเป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร 
ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 680 กิโลเมตร 

 
อาณาเขต               
ทิศเหนือ ติดต่อ ถนนพหลโยธิน         
ทิศใต้และทิศตะวันออก ติดต่อ โรงพยาบาลลำปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อ ถนนป่าขาม
พื้นที่                     8 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา 
สภาพการครอบครองที่ดิน     ที่ดินราชพัสดุ
สนามกีฬา             บาสเกตบอล 1 สนาม (รวมสนามวอลเล่ย์บอล)

 
1.อาคาร 1  (อาคารเรียนวิชาพื้นฐาน)
2. อาคาร 2 (อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ 1)
3. อาคาร 3 (อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะคหกรรมศาสตร์ 1)
4. อาคาร 4 (อาคารเรียนและปฏิบัติการอาหารและวิชาสามัญ)
5. อาคาร 5 (อาคารเรียนและปฎิบัติการคณะศิลปกรรม 1)
6. อาคาร 6 (อาคารเรียนและปฎิบัติการคณะบริหารธุรกิจ 2)
7. อาคาร 7 (อาคารเรียนและปฎิบัติการคณะศิลปกรรม 2)
8. อาคาร 8 (อาคารเรียนและปฎิบัติการคณะคหกรรมศาสตร์ 2)
9. อาคาร 9 (อาคารเรียนและปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ )
10. อาคาร 10 (อาคาร 72 ปี)
11. อาคารโรงอาหารและหอประชุม
12. อาคารศูนย์วิทยบริการ
13. แฟลตพักครู 16 หน่วย หลังที่ 2
14. แฟลตพักครู 14 หน่วย หลังที่ 1
15. บ้านพักผู้อำนวยการ
16. แฟลตพักนักการ 8 หน่วย
17. โรงเตาเผาเซรามิคส์
18. เสาธงชาติ
19. ห้องน้ำนักศึกษาชาย
20. ห้องน้ำนักศึกษาหญิง