Breaking News |  วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”       พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการฯ และการแข่งขันทักษะ ระดับ อศจ.ลำปาง       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เก้าอี้พลาสติก        รับการประเมิน อวท. อศจ.ลำปาง ประจำปี 2562       คณะครูและนักศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนในงานประกวดพระเครื่อง ทั่วประเทศ       บริจาคโลหิต       มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกในการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 7 Cabling Contest” ภาคเหนือ       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ค เครื่องสำรองไฟ       มอบวุฒิบัตรฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ        โครงการเผยแพร่ความรู้ เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
  ฝ่ายวิชาการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
นางดารณี ขุนโขลนสถาพร

หัวหน้างาน

หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

นางประณิตา ศรีสมุทร

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

นางมายูร สีบุญเรือง

หัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด

นางศรันดา ทองทาบวงศ์

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายวีระ ทองทาบวงศ์
 

หัวหน้างานวัดผล
และประเมินผล
นายทศพล วิจารณญาณ

หัวหน้าแผนกวิชา

หัวหน้าแผนกวิชาทักษะชีวิต
นางกอบกุล ศรีสวการย์

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและเครื่องดืม
นางพรทิพย์ สุวรรณเลิศ

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวประคอง เจนคุณาวัฒน์

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
นางสาววาลุกา พิมพะนิตย์

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
นายกนกกร อินต๊ะรัตน์

หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์
นายเอกพล  ไชยพรหม

หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ
นางสุวภัทร แต้วัฒนา

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
นายณัฐพงษ์ สมบัติใหม่

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
นายภักดี ศรีอรุณ

หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
นางสาวปรียา ปันธิยะ

หัวหน้าแผนงานวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
นางภัทราวรรณ สุขพันธุ์

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสายรุ้ง  ทวีกิตติกร

หัวหน้าแผนกวิชาออกแบบ
นางสาวเกษวรางค์  พานประเสริฐ

หัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิก
นายนพดล  บุญยัง

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพงษ์ศักดิ์  ทองเลียบ