Breaking News |  ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 4)       ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3)       คุณครู และนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอเข้าพบเอกอัครราชทูตเนปาล เพื่อนำเสนอแบบ ตัดเย็บชุดประจำชาติสำหรับเดินแฟชั่นกิตติมศักดิ์       กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไปและบุคลากร       คุณครู และนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอเข้าพบเอกอัครราชทูตโปรตุเกส นำเสนอแบบ ตัดเย็บชุดประจำชาติสำหรับเดินแฟชั่นกิตติมศักดิ์ ในงาน        รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563       ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564       ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564       กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ITA / ข้อมูลสาธารณะ
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2563
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
  ฝ่ายวิชาการ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
นางดารณี ขุนโขลนสถาพร

หัวหน้างาน

หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

นางประณิตา ศรีสมุทร

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

นางมายูร สีบุญเรือง

หัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด

นางศรันดา ทองทาบวงศ์

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายวีระ ทองทาบวงศ์
 

หัวหน้างานวัดผล
และประเมินผล
นายทศพล วิจารณญาณ

หัวหน้าแผนกวิชา

หัวหน้าแผนกวิชาทักษะชีวิต
นางกอบกุล ศรีสวการย์

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและเครื่องดืม
นางพรทิพย์ สุวรรณเลิศ

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวประคอง เจนคุณาวัฒน์

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
นางสาววาลุกา พิมพะนิตย์

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
นายกนกกร อินต๊ะรัตน์

หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์
นายเอกพล  ไชยพรหม

หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ
นางสุวภัทร แต้วัฒนา

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
นายณัฐพงษ์ สมบัติใหม่

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
นายภักดี ศรีอรุณ

หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
นางสาวปรียา ปันธิยะ

หัวหน้าแผนงานวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
นางภัทราวรรณ สุขพันธุ์

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสายรุ้ง  ทวีกิตติกร

หัวหน้าแผนกวิชาออกแบบ
นางสาวเกษวรางค์  พานประเสริฐ

หัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิก
นายนพดล  บุญยัง

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพงษ์ศักดิ์  ทองเลียบ