Breaking News |  มอบเกียรติบัตรรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”        โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครู และนักศึกษาจาก ITE Central ประเทศสิงคโปร์       มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี พุทธศักราช 2561       โครงการอบรมขยายผล เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์, เก้าอี้อเนกประสงค์       อบรมโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต       อบรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)       อบรมโครงการ ให้ความรู้อาหารปลอดภัย ห่างไกลโรค       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสาร และปริ้นเตอร์ all in one       ชนะเลิศประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ.ลำปาง     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 5  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
  สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี

ครูผู้สอน  

ประเภทสื่อ

ครูอัญชนา เหมวงศ์กุล    เว็บไซต์    https://sites.google.com/view/anchana/ 
 เกียรติบัตรนำเสนอผลงานวิจัย "รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวาการสอบบัญชีโดยใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่   สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง"  
ครูประคอง เจนคุณาวัฒน์ คู่มือการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง [PDF]
คู่มือการทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง [PDF]