Breaking News |  ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 4)       ประกาศการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3)       คุณครู และนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอเข้าพบเอกอัครราชทูตเนปาล เพื่อนำเสนอแบบ ตัดเย็บชุดประจำชาติสำหรับเดินแฟชั่นกิตติมศักดิ์       กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน งานบริหารงานทั่วไปและบุคลากร       คุณครู และนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอเข้าพบเอกอัครราชทูตโปรตุเกส นำเสนอแบบ ตัดเย็บชุดประจำชาติสำหรับเดินแฟชั่นกิตติมศักดิ์ ในงาน        รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563       ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564       ประกาศ การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564       กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ITA / ข้อมูลสาธารณะ
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2563
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
  รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557

ปี พ.ศ.

ชื่อรางวัล

รายละเอียด

16 ม.ค.57

บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาลำปาง ประจำปี 2556

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

16 ม.ค.57

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประจำปี 2556

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

16 ม.ค.57

รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี 2556

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

16 ม.ค.57

รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2556

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

16 ม.ค.57

รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา”

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

7 ก.พ.57

รางวัล เหรียญทองแดง ทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม : ทักษะการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

8 ก.พ. 57

เกียรติบัตร “รวมพลังขับเคลื่อนรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

8 มี.ค.57

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการสวดพระธรรมพร้อมคำแปล ครั้งที่ 4  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา ภาคภาษาบาลี – ไทย วันที่ 8 มี.ค.57

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

8 มี.ค.57

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  การแข่งขันการสวดพระธรรมพร้อมคำแปล ครั้งที่ 4  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระดับอาชีวศึกษา ภาคภาษาบาลี – ไทย วันที่ 8 มี.ค.57

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

9 มี.ค.57

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขา จัดดอกไม้ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

5 พ.ค.57

เกียรติบัตร “นำนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกัน และมีผลสำเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา” ระดับดีมาก (Star) ประจำปีการศึกษา 2556  

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

30 พ.ค.57

เกียรติบัตร รางวัลดีเด่น  ระดับจังหวัด ผลงาน "แม่ญิ๋งกาไก่"  ของ ครูรุ่งนภา  ยืนยงวนานนท์  ผู้จัด ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

26 มิ.ย.57

เกียรติบัตร ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติด และอบายมุขดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2557

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

2 ก.ค. 57

รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคเหนือ “โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกหอยแครง”  2 ก.ค. 57

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

7 ก.ค.57

รางวัลชนะเลิศที่ 2 การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

31 ก.ค.57

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกอบอาหารจากข้าวกล้อง

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

12 ส.ค.57

รางวัลครูดีเด่นอาชีวศึกษา ปี 2557  “นางสาวจิตต์ใส  แก้วบุญเรือง”  ซึ่งมีผลงานเชิงประจักษ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

17 ส.ค.57

รางวัลระดับเหรียญเงิน และรางวัลระดับเหรียญทองแดง โครงการนิเทศส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ ปี 2557

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

29 ส.ค.57

รางวัลดีเด่น อันอับ 3  และรางวัลดีเด่น อันดับ 5  การแข่งขัน การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Smart Biz ครั้งที่ 5 วันที่ 29 สิงหาคม 2557

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

17 ก.ย.57

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สถานศึกษาต้นแบบ ภารกิจส่งเสริมและช่วยเหลือผู้เรียนให้มีงานทำและหารายได้ระหว่างเรียน โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

18 ก.ย.57

เกียรติบัตร ผ่านการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร  สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับ 4 ดาว วันที่ 18 กันยายน 2557

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

20 ก.ย.57

เกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด  แด่ นางสาวมณพกานต์  ใจขอด  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557  

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

3 ต.ค.57

รางวัลพระราชทานเสมาธรรมจักร  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม แก่ นางวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

6 พ.ย.57

กลุ่มศิลปะประดิษฐ์  รางวัลชนะเลิศที่ 2  และ กลุ่มศิลปะงานใบตอง รางวัลชนะเลิศที่ 3  ในการเข้าร่วมประกวดสะเปาฝีมือ ในงานล่องสะเปาจาวละกอน ประจำ 2557  วันที่ 6 พ.ย. 57 ณ บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

12 พ.ย.57

รางวัลระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ลำปาง 7 ผลงาน วันที่ 12 พ.ย. 57 ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2557

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

24 พ.ย.57

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

24 พ.ย.57

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

24 พ.ย.57

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

3 ธ.ค. 57

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2557  เขตการศึกษาที่ 5 จังหวัดลำพูน 2 ธันวาคม 2557  ประเภทกีฬาหมากล้อม  3 ผลงาน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

12 ส.ค.57

รางวัล ครูดีเด่นเชิงประจักษ์ นางสาวจิตต์ใส  แก้วบุญเรือง ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2557

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

9 ธ.ค. 57

เกียรติบัตร ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรม “เดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต” ในวันต่อต้านคอร์รับชันสากล (ประเทศไทย)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

15-19 ธ.ค.57

รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ1 และรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับชาติที่จังหวัดหนองคาย

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

15-19 ธ.ค.57

เกียรติบัตร แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รางวัล อวท.มาตรฐานเหรียญทอง ระดับภาค ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่  ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2557

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

20 ธ.ค. 57

รางวัลเหรียญทอง  เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี 2557ณ สนามกีฬากลางจังหวัด.ลำปาง

เมื่อ 20 ธันวาคม 2557

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

9 ธ.ค.57 , 20 ธ.ค.57

รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสวดพระธรรมพร้อมคำแปล ระดับ ปวส. และ ปวช. ครูที่ปรึกษา ครูวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด