Breaking News |  กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และงานเลี้ยงอำลานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน       มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา “อาชีวะภาคเหนือเกมส์ @น่าน”        การเซ็นสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2562       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เตียงพร้อมชุดที่นอน และอุปกรณ์ปูเตียงมาตรฐานโรงแรม       การแข่งขันกีฬา “อาชีวะภาคเหนือเกมส์ @น่าน”        พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา       การฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี       อบรมป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น “รักเป็น ปลอดภัย”       ประชุมขับเคลื่อนและติดตามผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ในระดับจังหวัด)       ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2562
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 0  
เข้าชมปีนี้ : 0  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 0  
  สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี


ชื่อ-นามสกุล          นางสาวประคอง   เจนคุณาวัฒน์

ตำแหน่งทางวิชาการ          อาจารย์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ-บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม)     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2537 

 • บธ.บ. (การบัญชี) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา    2527

 • บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช       2528

สังกัด    สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 34 ปี  
ระดับ ปวส.

 • 3201-2003         การบัญชีต้นทุน 1

 • 3201-2004         การบัญชีต้นทุน 2

ระดับ ปริญญาตรี

 • 4201-1006  ปฏิบัติการบัญชีต้นทุน 1

 • 4201-1007  ปฏิบัติการบัญชีต้นทุน 2  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ชื่อ-นามสกุล          นางอัญชนา   เหมวงศ์กุล

ตำแหน่งทางวิชาการ          อาจารย์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 • บช.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545

 • บช.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2528

สังกัด     สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)  

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
อัญชนา  เหมวงศ์กุล, บุษบา  ครอบครอง. (2560). “ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีสถานประกอบการในจังหวัดลำปางต่อระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์”เชียงใหม่, สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1.

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  32  ปี  (ระบุระยะเวลาประสบการณ์การสอนถึงปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.

 • 3201-2106  การสอบบัญชี

 • 3201-2007  การบัญชีภาษีอากร

 • 3201-2107  สัมมนาปฏิบัติการวิชาชีพ

ระดับ ปริญญาตรี

 • 4201-1010  ปฏิบัติการภาษีอากร 

สื่อการสอน

 • เว็บไซต์    https://sites.google.com/view/anchana/ 

 • เกียรติบัตรนำเสนอผลงานวิจัย "รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสอบบัญชี โดยใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง"