Breaking News |  แบบฟอร์มการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561        พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น       รับเกียรติบัตรวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561       นักเรียน นักศึกษาร่วมงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง       รับรางวัลโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561       นำเสนอนิทรรศการโครงการวิชาชีพ       งานมุทิตาจิต จากใจลูกศิษย์ แด่ครูเกษียณ       วันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ครบรอบ 81 ปี       มอบคู่มือการทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง       โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 1  
เข้าชมเดือนนี้ : 894  
เข้าชมปีนี้ : 12,341  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 63,325  
  สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
ระดับปริญญาตรี


ชื่อ-นามสกุล          นางสาวประคอง   เจนคุณาวัฒน์

ตำแหน่งทางวิชาการ          อาจารย์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ-บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม)     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2537 

 • บธ.บ. (การบัญชี) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา    2527

 • บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช       2528

สังกัด    สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย
ประคอง  เจนคุณาวัฒน์,  ปภัสสร  อินทโสตถิ. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในปีการศึกษา 2561
ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.เชียงใหม่, สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1.

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 34 ปี  
ระดับ ปวส.

 • 3201-2003         การบัญชีต้นทุน 1

 • 3201-2004         การบัญชีต้นทุน 2

ระดับ ปริญญาตรี

 • 4201-1006  ปฏิบัติการบัญชีต้นทุน 1

 • 4201-1007  ปฏิบัติการบัญชีต้นทุน 2  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ชื่อ-นามสกุล          นางอัญชนา   เหมวงศ์กุล

ตำแหน่งทางวิชาการ          อาจารย์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 • บช.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545

 • บช.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2528

สังกัด     สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)  

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
อัญชนา  เหมวงศ์กุล, บุษบา  ครอบครอง. (2560). “ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีสถานประกอบการในจังหวัดลำปางต่อระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์”เชียงใหม่, สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1.

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  32  ปี  (ระบุระยะเวลาประสบการณ์การสอนถึงปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.

 • 3201-2106  การสอบบัญชี

 • 3201-2007  การบัญชีภาษีอากร

 • 3201-2107  สัมมนาปฏิบัติการวิชาชีพ

ระดับ ปริญญาตรี

 • 4201-1010  ปฏิบัติการภาษีอากร