งานแสดงมุทิตาจิต “เริงลีลาศ แห่งศรัทธา มุทิตา ฟ้า-ชมพู”
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 620 ครั้ง
 ประกาศ : 09 ตุลาคม 2562 16:35:03    
30 ก.ย. 62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 “เริงลีลาศ แห่งศรัทธา มุทิตา ฟ้า-ชมพู” จากวันที่มุ่งมั่น สู่วันที่ภาคภูมิ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดยมีผู้อำนวยการสุวภรณ์ ชูโต อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ มีนายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดงานแสดงมุทิตาจิต และมอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 8 คน คือ ครูรจนา เฉลิมชัย, ครูวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์, ครูกิติยา สันคม, ครูปารย์รวี เรือนบุรี, ครูพรทิพย์ สุวรรณเลิศ, ครูเกษวรางค์ พานประเสริฐ, ครูจิรศักดิ์ คลุมดวง และคุณหมื่น ปัญญาวงศ์ ลูกจ้างประจำ โอกาสนี้นายพลฤทธิ์จินดาหลวง ผู้อำนวยการ ได้กล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ให้แก่ข้าราชการครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง คือ นายพงษ์ศักดิ์ ทองเลียบ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, บุคลากรที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำนวน 3 คน คือ นางสาวกรรณิกา สุนิกุล ครูพิเศษสอนสาขาวิชาการออกแบบ, นางสาววิชุดา ทามา และนางสาวกัญญรัตน์
ใจยาว เจ้าหน้าที่พัสดุ