มอบวุฒิบัตรฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 338 ครั้ง
 ประกาศ : 05 พฤศจิกายน 2562 17:29:15    
5 พ.ย. 62 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวโอวาทและมอบวุฒิบัตรให้แก่ครูผู้สอน และตัวแทนผู้เรียน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment Vocational Booth Camp (E to E) ครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ชั้นปีสุดท้าย และผู้ทำงานในสถานประกอบการได้พัฒนาทักษะอาชีพ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพได้ ยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวะของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน โดยจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2562 จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things ครูผู้สอน ครูชัยวัฒน์ วงศ์โท๊ะ, หลักสูตรสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรม Word Press ครูผู้สอน ครูสายรุ้ง ทวีกิตติกร และหลักสูตรต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ ครูผู้สอน ครูทิพย์ภิญญา ผลิดใบ มีคณะผู้บริหารและผู้ดำเนินงานร่วมบันทึกภาพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง