คุณครูรับโล่การประเมินห้องเรียนสีขาว ประจำปีการศึกษา 2562
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 162 ครั้ง
 ประกาศ : 31 สิงหาคม 2563 15:47:07    
31 สิงหาคม 2563 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มอบโล่การประเมินห้องเรียนสีขาว ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งการประเมินแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1.การประเมินการตรวจห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น ได้แก่ ครูกรรณิกา สุนิกุล ห้อง ชศอ.62.1 100 คะแนน, ครูอัญจนา โพธิ์อยู่ สบล.61.1 97 คะแนน, ครูมายูร รัตนบุรุษ สบค.62.3 95 คะแนน, ครูปวีณรัตน์ สิงหภิวัฒน์ สบค.62.2 94 คะแนน 2.การประเมินแฟ้มห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น ได้แก่ ครูฉันทนา หอมขจร สคค.61.1 97 คะแนน, ครูอรนุช ชูพงค์พันธุ์ สบบ.62.5 93 คะแนน 3.การประเมินห้องเรียนสีขาวระดับดีมาก ได้แก่ ครูณัฐกาญจน์ ถาวรรัตน์ ชคฟ.61.1, ครูฉวีวรรณ เสนอาสา ชคค.62.1, ครูกัญญณัช โท๊ะนาบุตร ชพบ.62.1, ครูยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร ชพล.60.1, ครูพรสุดา บุญส่ง ชพต.62.2, ครูปรียา ปันธิยะ สบจ.61.1, ครูนภษร จุ้ยอินทร์ สบบ.62.4, ครูบุษบา ครอบครอง สบบ.62.3 และครูนรินทร์ มุกดาเนตร สทท.61.1มีผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว