โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และรู้เท่าทันภัยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 187 ครั้ง
 ประกาศ : 01 กันยายน 2563 18:11:28    
1 ก.ย. 63 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และรู้เท่าทันภัยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีนายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการกล่าวรายงาน เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและลดปัญหาการสูบบุหรี่และการแพร่ระบาดของยาเสพติด อบายมุขในสถานศึกษา และเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำการดูแลเฝ้าระวัง  สร้างความตระหนักในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)โดยมีนายกิตติ  ศรีอาวัชนาการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การป้องกันและลดการแพร่ระบาดของบุหรี่ ยาเสพติด อบายมุขในสถานศึกษา และการรู้เท่าทันภัยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019” ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว