พิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ร่วมการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 145 ครั้ง
 ประกาศ : 15 กันยายน 2563 17:34:02    
15 ก.ย. 63 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานโครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ร่วมการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2563 มีนางดารณี ขุนโขลนสถาพร รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการร่วมมือจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ จำนวน 14 แห่ง, ครูนิเทศดีเด่น จำนวน 14 คน และคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 11 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 82 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว